ماوس را روی هر یک از مستطیل های زیر حرکت دهید.

property: background-color;

property: margin-left;

property: margin-left, border-radius;

property: all;